108

di quanti udii parole
mai nessuno
pervenne ad afferrare
che sapere
in disparte
da tutto
si tiene

ὁκόσων λόγους ἤκουσα, οὐδεὶς ἀφικνεῖται ἐς
τοῦτο, ὥστε γινώσκειν ὅτι σοφόν ἐστι πάντων κεχωρισμένον.

Annunci